ANUNȚ

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primăria comunei CIORĂŞTI – Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul URBANISM.

Concursul de recrutare se desfăşoară la sediul instituţiei din Comuna CIORĂŞTI, sat CIORĂŞTI, județul Vrancea şi constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 13 aprilie-4 mai 2020;
 2. proba scrisă: 15 mai 2020, ora 10:00;
 3. încadrarea în termenul de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (excepţie lit. e):

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 6. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei

publice;

 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice:

      – studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în  domeniul fundamental ştiinţe înginereşti.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei CIORĂŞTI, judeţul Vrancea, la secretarul general al comunei, în termen de maximum 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituţiei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 13 aprilie – 4 mai 2020 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi anume:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar;

j)  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

 • Pentru prevenirea raspândirii COVID-19 şi a stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020,  copiile de pe actele prevăzute anterior împreună cu formularul de inscriere se transmit  la adresa de e-mail primariaciorasti@yahoo.com  şi se prezină în original, în ziua probei scrise, 4 mai 2020, inainte de ora 10.
 • Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Declaraţia pe propria răspundere, conform OUG nr.24/2008, CV – model european şi modelul pentru adeverinţa de vechime se găsesc în format editabil pe site-ul instituţiei la secţiunea „Documente concurs”
 • Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei CIORĂŞTI- Judeţul Vrancea, la secretarul general al comunei, telefon:0237-258001, interior 213, persoană de contact – RIZEA FĂNICA,

email:primariaciorasti@yahoo.com

Anexăm în continuare:

 • Bibliografia  – potrivit Anexei 1
 • Fişa postului – potrivit Anexei 2

Primar,

BRĂICĂU NICOLAE GABRIEL

Afișat în data de  13 aprilie 2020