Declaraţii de avere şi interese

DECLARATII CONSILIERI LOCALI 2023

Declaratii de avereDeclaratii de interese
da BATOG GEORGEL_2685602_a

da CHIOVEANU LEANA_2695397_a

da GHIUTA VASILE_2711878_a

da MUSAT NECULAI_1225928_a

da PETRICA DUMITRU_2673580_a

da SANDULESCU DELIA_2704150_a

da STAN IONEL_2694971_a

da STIRBEI NELU_2697772_a

da TATARCIUC VIORICA CAROLINA_2692891_a

da VLAD DORIAN_2709581_a
di BATOG GEORGEL_2685503_a

di CHIOVEANU LEANA2695253_a

di GHIUTA VASILE_2711853_a

di MUSAT NECULAI_2706881_a

di PETRICA DUMITRU_2673544_a

di SANDULESCU DELIA_2704076_a

di STAN IONEL_2694895_a

di STIRBEI NELU_2697721_a

di TATARCIUC VIORICA CAROLINA_2692854_a

di VLAD DORIAN_2709563_a

DECLARATII CONDUCERE 2023

Declaratie de avereDeclaratie de interese
da BRAICAU NICOLAE GABRIEL_2706133_a

da BUNEA IONEL_2684669_a
di BRAICAU NICOLAR GABRIEL_2706015_a

di BUNEA IONEL_2685034_a

DECLARATII FUNCTIONARI PUBLICI 2023

Declaratie de avereDeclaratie de interese
da DIMA SAFTA_2626459_a

da IONASCU FLORINA_2700532_a

da IONITA CARMEN LACRAMIOARA_2632921_a

da MARCOVICI CRISTINA_2652741_a

da MIHALACHE MIRELA_2697443_a

da MILITARU STELUTA_695687_a

da NEGRU MIHAELA_2644773_a

da RIZEA FANICA_2625640_a

da SCIRLET CORNELIA_2713103_a

da SIRBU SORIN_2656117_a

da STAN GETA_2693377_a

da VLAD GEORGIANA_2710937_a
di DIMA SAFTA_2573433_a

di IONASCU FLORINA_2715697_a

di IONITA CARMEN LACRAMIOARA_2632647_a

di MARCOVICI CRISTINA_2652539_a

di MIHALACHE MIRELA_2696988_a

di MILITARU STELUTA_2695484_a

di NEGRU MIHAELA_2692052_a

di RIZEA FANICA_2625992_a

di SCIRLET CORNELIA_2713068_a

di SIRBU SORIN_2655359_a

di STAN GETA_2693349_a

di VLAD GEORGIANA_2710633_a

DECLARATII CONDUCERE 2022

DECLARATII AVEREDECLARATII INTERESE
BRAICAU N. NICOLAE-GABRIEL d.a.BRAICAU N. NICOLAE-GABRIEL d.i.
BUNEA P. IONEL d.a.BUNEA P. IONEL d.i.

DECLARATII CONSILIERI LOCALI 2022

DECLARATII DE AVEREDECLARATII DE INTERESE
BATOG I. GEORGEL d.a.BATOG I. GEORGEL d.i.
CHIOVEANU S. LEANA d.a.CHIOVEANU S. LEANA d.i.
GHIUTA M. VASILE d.a.GHIUTA M. VASILE d.i.
MUSAT S.T. NECULAI d.a.MUSAT S.T. NECULAI d.i.
PETRICA N. DUMITRU d.a.PETRICA N. DUMITRU d.i.
SANDULESCU C. DELIA d.a.SANDULESCU C. DELIA d.i.
STAN N. IONEL d.a.STAN N. IONEL d.i.
STIRBEI I. NELU d.a.STIRBEI I. NELU d.i.
TATARCIUC I. VIORICA CAROLINA d.a.TATARCIUC I. VIORICA CAROLINA d.i.
VLAD D. DORIAN d.a.VLAD D. DORIAN d.i.

DECLARATII FUNCTIONARI PUBLICI 2022

DECLARATII AVEREDECLARATII INTERESE
DIMA M. SAFTA d.a.DIMA M. SAFTA d.i.
IONASCU P. FLORINA d.a.IONASCU P. FLORINA d.i.
IONITA P. CARMEN LACRAMIOARA d.a.IONITA P. CARMEN-LACRAMIOARA-d.i.
MARCOVICI L. CRISTINA d.a.MARCOVICI L. CRISTINA d.i.
MIHALACHE G. MIRELA d.a.MIHALACHE G. MIRELA d.i.
MIHALACHE M. MIHAI VALENTIN d.a.MIHALACHE M. MIHAI VALENTIN-d.i.
MILITARU I. STELUTA d.a.MILITARU I. STELUTA d.i.
RIZEA C. FANICA d.a.RIZEA C. FANICA d.i.
SCIRLET N. CORNELIA d.a.SCIRLET N. CORNELIA d.i.
SIRBU D. SORIN d.a.SIRBU D. SORIN d.i.
STAN T. GETA d.a.STAN T. GETA d.i.
DECLARATII DE AVEREDECLARATII DE INTERESE
PRIMAR BRAICAU NICOLAE GABRIEL d.aPRIMAR BRAICAU NICOLAE GABRIEL d.i.
VICEPRIMAR BUNEA IONEL d.a.VICEPRIMAR BUNEA IONEL d.i.
DECLARATII AVEREDECLARATII DE INTERESE
DIMA SAFTA d.a.DIMA SAFTA d.i.
IONASCU FLORINA d.a.IONASCU FLORINA d.i.
MIHALACHE MIHAI VALENTIN d.a.MIHALACHE MIHAI VALENTIN d.i.
MIHALACHE MIRELA d.a.MIHALACHE MIRELA d.i.
MILITARU STELUTA d.a.MILITARU STELUTA d.i.
RIZEA FANICA d.a.RIZEA FANICA d.i.
SCIRLET CORNELIA d.a.SCIRLET CORNELIA d.i.
SIRBU SORIN d.a.SIRBU SORIN d.i.
STAN GETA d.a.STAN GETA d.i.
DECLARATII DE AVEREDECLARATII DE INTERESE
BATOG GEORGEL d.a.BATOG GEORGEL d.i.
CHIOVEANU LEANA d.a.CHIOVEANU LEANA d.i.
GHIUTA VASILE d.a.GHIUTA VASILE d.i.
MUSAT NECULAI d.a.MUSAT NECULAI d.i.
PETRICA DUMITRU d.a.PETRICA DUMITRU d.i.
SANDULESCU DELIA d.a.SANDULESCU DELIA d.i.
STAN IONEL d.a.STAN IONEL d.i.
STIRBEI NELU d.a.STIRBEI NELU d.i.
TATARCIUC VIORICA CAROLINA d.a.TATARCIUC VIORICA CAROLINA d.i.
VLAD DORIAN d.a.VLAD DORIAN d.i.

Declaratii Functionari Publici 2020

Declaratii de avereDeclaratii de interese
IONASCU_FLORINA_AVERE

MARCOVICI_CRISTINA_AVERE

MIHALACHE_MIHAI_AVERE

MIHALACHE_MIRELA_AVERE

MILITARU_STELUTA_AVERE

RIZEA_FANICA_AVERE

SCIRLET_CORNELIA_AVERE

SIRBU_SORIN_AVERE

STAN_GETA_AVERE
IONASCU_FLORINA_INTERESE

MARCOVICI_CRISTINA_INTERESE

MIHALACHE_MIHAI_INTERESE

MIHALACHE_MIRELA_INTERESE

MILITARU_STELUTA_INTERESE

RIZEA_FANICA_INTERESE

SCIRLET_CORNELIA_INTERESE

SIRBU_SORIN_INTERESE

STAN_GETA_INTERESE

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE CONSILIUL LOCAL

NR.
CRT.
NUME SI PRENUMEDECLARATIE AVERE 2019DECLARATIE INTERESE 2019DECLARATIE AVERE 2020DECLARATIE INTERESE 2020
1Braicau Nicolae Gabriel - PRIMARBraicau Nicolae Gabriel d.aBraicau Nicolae Gabriel d.iBRAICAU NICOLAE GABRIELBRAICAU NICOLAE GABRIEL
2Bunea Ionel - VICEPRIMARBunea Ionel d.aBunea Ionel d.iBUNEA IONELBUNEA IONEL
3Batog GeorgelBatog Georgel d.aBunea Ionel d.iBATOG GEORGELBATOG GEORGEL
4Chioveanu LeanaChioveanu Leana d.aChioveanu Leana d.iCHIOVEANU LEANACHIOVEANU LEANA
5Ion FlorinIon Florin d.aIon Florin d.iION FLORINION FLORIN
6Ionita DumitruIonita Dumitru d.aIonita Dumitru d.iIONITA DUMITRUIONITA DUMITRU
7Musat NeculaiMusat Neculai d.aMusat Neculai d.iMUSAT NECULAIMUSAT NECULAI
8Petrica DumitruPetrica Dumitru d.aPetrica Dumitru d.iPETRICA DUMITRUPETRICA DUMITRU
9Popa StelianPopa Stelian d.aPopa Stelian d.iPOPA STELIANPOPA STELIAN
10Sandulescu DeliaSandulescu Delia d.aSandulescu Delia d.iSANDULESCU DELIASANDULESCU DELIA
11Stan IonelStan Ionel d.aStan Ionel d.iSTAN IONELSTAN IONEL
12Stirbei NeluStirbei Nelu d.aStirbei Nelu d.iSTIRBEI NELUSTIRBEI NELU
13Tatarciuc Viorica CarolinaTatarciuc Viorica Carolina d.aTatarciuc Viorica Carolina d.iTATARCIUC VIORICA CAROLINATATARCIUC VIORICA CAROLINA
14Tudorancea ClaudiaTudorancea Claudia d.aTudorancea Claudia d.iTUDORANCEA CLAUDIATUDORANCEA CLAUDIA

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE FUNCTIONARI PUBLICI 2019

DECLARATIE DE AVEREDECLARATIE DE INTERESE
Ionascu Florina d.a

Mihalache Mihai Valentin d.a

Mihalache Mirela d.a

Militaru Steluta d.a

Pavaluta Alexandru Stefan d.a

Rizea Fanica d.a

Scirlet Cornelia d.a

Sirbu Sorin d.a

Stan Geta d.a
Ionascu Florina d.i

Mihalache Mihai Valentin d.i

Mihalache Mirela d.i

Militaru steluta d.i

Pavaluta Alexandru Stefan d.i

Rizea Fanica d.i

Scirlet Cornelia d.i

Sirbu Sorin d.i

Stan Geta d.i

Declaratii Functionari Publici 2018

Declaratii de avereDeclaratii de interese
DA_IONASCU FLORINA

DA_MIHALACHE MIHAI VALENTIN

DA_MIHALACHE MIRELA

DA_MILITARU STELUTA

DA_PAVALUTA ALEXANDRU STEFAN

DA_RIZEA FANICA

DA_SCIRLET CORNELIA

DA_SIRBU SORIN

DA_STAN GETA
DI _MIHALACHE MIHAI VALENTIN

DI_IONASCU FLORINA

DI_MIHALACHE MIRELA

DI_MILITARU STELUTA

DI_PAVALUTA ALEXANDRU STEFAN

DI_RIZEA FANICA

DI_SCIRLET CORNELIA

DI_SIRBU SORIN

DI_STAN GETA

Dclaratii CL - Primar 2018

Declaratii de avereDeclaratii de interese
DA_Batog

DA_Braicau PRIMAR

DA_Bunea VICEPRIMAR

DA_Chioveanu

DA_Ion Florin

DA_Ion M.I. administrator

DA_Ionita Dum

DA_Musat

DA_Petrica

DA_Popa

DA_Sandulescu

DA_Stan

DA_Stirbei

DA_Tatarciuc

DA_Tudorancea
DI_Batog

DI_Braicau PRIMAR

DI_Bunea VICEPRIMAR

DI_Chioveanu

DI_Ion Florin

DI_Ion M.I. administrator

DI_Ionita Dum

DI_Musat

DI_Petrica

DI_Popa

DI_Sandulescu

DI_Stan

DI_Stirbei

DI_Tatarciuc

DI_Tudorancea

Declaratii 2013-2017 PRIMAR - VICEPRIMAR

DECLARATII DE AVEREDECLARATII DE INTERESE
PRIMARBRAICAU NICOLAE GABRIEL DA
BRAICAU NICOLAE GABRIEL DI
VICEPRIMARBUNEA IONEL DA
BUNEA IONEL DI

Declaratii de avere/interese 2013-2017 Functionari Publici

DECLARATI DE AVEREDECLARATII DE INTERESE
IONASCU FLORINA

MAFTEI IONICA

MARCOVICI CRISTINA

MIHALACHE MIHAI VALENTIN

MIHALACHE MIRELA

MILITARU STELUTA

PAVALUTA ALEXANDRU STEFAN

POPA MARIANA

RIZEA FANICA

SCIRLET CORNELIA

SIRBU SORIN

STAN GETA
IONASCU FLORINA

MAFTEI IONICA

MARCOVICI CRISTINA

MIHALACHE MIHAI VALENTIN

MIHALACHE MIRELA

MILITARU STELUTA

PAVALUTA ALEXANDRU STEFAN

POPA MARIANA

RIZEA FANICA

SCIRLET CORNELIA

SIRBU SORIN

STAN GETA

Declaratii avere/interese 2013-2017 Consilieri Locali

BATOG GEORGEL

CHIOVEANU LEANA

GHIUTA VASILE

HAIDUCU VIOREL

ION FLORIN

IONITA DUMITRU

MARTINESCU DANUT

MUSAT NECULAI

NEACSU ALEXANDRU

NEGRU DUMITRU

PETRICA DUMITRU

POPA STELIAN

SANDULESCU DELIA

STAN IONEL

STIRBEI NELU

TATARCIUC CAROLINA

TOIA ALEXANDRU

TUDORANCEA CLAUDIA

VASILE DUMITRU

ÎNAPOI