Hotărâri ale Consiliului Local

Hotarari Consiliu Local 2023

1 hotarare alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local

2. hotarare privind organizarea reţelei şcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat

3. hotarare desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Ciorăşti

4. hotararea acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transp publ local pentru anul 2023 veteranilor de război

5. hotarare aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023 pentru beneficiarii Legii 416

6. hotarare validarea modificărilor bugetare stabilite prin dispoziţii

7. hotarare aprobarea conturilor de executie ale bugetului local al Comunei Ciorăști, bugetului Clubului sportiv local “Sportul Ciorăști”

8 hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Ciorăști, județul Vrancea pe anul 2023

9. hotarare aprobarea bugetului instituţiei publice de asistenţa socială „CENTRU DE ZI, CANTINĂ SOCIALĂ ŞI ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

10 hotarare privind aprobare buget CLUB SPORTIV 2022

11. hotarare privind aprobare BVC Prestari Servicii Ciorasti SRL an 2023

12. hotarare privind transformarea funcției publice vacante de execuție de inspector din cadrul compartimentului manager proiect,

13 hot APROBARE PROTOCOL MMSS

13 hotarare APROBARE PROTOCOL MMSS

14 utilizarea definitivă a excedentului bugetului local al comunei Ciorăști din anul 2022 pentru finanţarea

15 aprobarea studiilor de oportunitate și a caietelor de sarcicini pentru achiziționarea unui excavator pe roți,

16 aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico-economici

17 aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru investiția „Grădinița cu program normal sat Ciorăști

18 includerea în domeniul public a investiţiei „MONUMENT COMEMORATIV AL EROILOR DIN PRIMUL ŞI AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

19 includerea în domeniul public a investiţiei „EDUCAŢIE EUROPEANĂ ÎN CIORĂŞTI, VRANCEA-EEC”

20 majorarea bugetului local al comunei Ciorăşti, judeţul Vrancea pe anul 2023

21 înființarea serviciului social „Centru de zi de asistenţă şi recuperare în Ciorăști” în cadrul programului de interes național

22 înființarea serviciului social „Cantină socială pentru persoanele vârstnice în Ciorăști” în cadrul programului de interes național

23 aprobarea transformării postului de referent, clasa III, grad profesional debutant din cadrul compartimentului taxe

24 aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Ciorăști, județul Vrancea

25 hot participare Comuna Ciorasti la SDL

27 aprobarea participarii Comunei CIORĂȘTI, județul Vrancea la Programul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență

28 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru a conduce şedinţa ordinară a consiliului local din data de 6 aprilie 2023

29 modificarea și completarea HCL nr. 192023 includerea în domeniul public a investiţiei „EDUCAŢIE EUROPEANĂ ÎN CIORĂŞTI, VRANCEA-EEC”.

30 aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.)

31 aprobarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru investiția „Şcoala Primară Mihalceni

32 ANEXE la HCL privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 19.87 ha păşune compusă din 6 loturi

32 aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţei de 19.87 ha păşune compusă din 6 loturi

33 actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru investiţia „Modernizare drumuri de interes local II

34 alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local ce se vor desfăşura în perioada mai – iulie 2023

35 aprobarea contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere

ANEXA la HCL nr. 5 plan actiuni de interes local anual 2022

Anexa nr. 2.2 CIORASTI_final2 la HCL 33

Anexa nr_ 2_1 _ CIORASTI_pt la HCL 33

HCL 52 DIN 29.11.2023 -constatarea încetării mandatului de consilier local Săcuiu

hcl 53 rectificarea bugetului local

HCL 54-încetarea calităţii de membru asociat

HCL 55 reducere posturi

HCL 56 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

Hotarari Consiliu Local 2022

1 presedinte sedinta

2 aprobarea executiei bugeului local tr 1

3. desemnare consilieri evaluare performante profesionale secretar general PHCL

4. tr public gratuit PHCL

4. tr public gratuit

5. hot plan actiuni locale

6. proiect hot validare disp rectif buget local

7. proiect hot validare disp rectif buget club

8. hot aprobare studiu fezabilitate fotovoltaice

9. hot completare ob activ

10. hotarare retea scolara

11. hot scoatere din functiune mij fixe PRESTARI SERVICII

12 hot aprobare buget 2022

13 hot aprobare buget CLUB SPORTIV 2022

14 hot aprobare BVC Prestari 2022

15 hot acoperire deficit sect dezvoltare

16 hot majorare buget

17 aprobare studiu oportunitate CSL

18 aprobare studiu oportunitate

19 actualizare statut ATRAS

20 hot aprobare plan analiza și acoperire riscuri

21 hot aprobare achizitionare autoturism

22 hot aprob dep proiect reabilitare gradinita

23 hot aprob dep proiect reabilitare scoala Mihalceni

24 hot aprobare contract prest salubriz

25. hot aprobare Strategie dezv 2021 2027

26 gestiune directa apa

27 hot aprobare statii de reincarcare

28 hot Achizitie autobuz electric

29 desemnare reprezentant com Ciorasti in ATRAS asociati

30 hot rectificare buget CLUB SPORTIV

31 presedinte sedinta

32 aprobarea executiei bugeului local tr 1

33 anexa HCL 33 ACORD DE PARTENERIAT

33 HCL APROBARE PARTENERIAT Ciorasti

34 ANEXA nr. 1 HCL 34 cerere finantare

34 ANEXA nr. 2 HCL 34 DEVIZ GENERALCio+Mai+Nam+Nan+Pui

34 H.C.L. retea inteligenta de gaze

35 hotararea transf functii publice

36 hot terecere teren din dom privat in dom publ

37 aprobare sit fin sc Prestari Servicii Ciorasti SRL

38 hot rectificare buget local 2022

39 hot rectificare buget CLUB SPORTIV 2022

40 dotarea cu microbuze nepoluante

41 alegere presedinte sedinta

42 alipire terenuri Centru de zi

43 aprobarea executiei bugeului local tr 2

44 hotarare rectificare buget local 2022

45 hcl participare program extindere iluminat pbl

46 hot aprobare DALI drumuri interes local II

47 hot rectificare buget

48 hot aprobare modificare contract delegare ATRAS

49 hotarare infiintare servicii sociale

50 hot aprobare DALI drumuri interes local III

51 CANALIZARE PNI 2022

52 hot rectificare buget

53 hotarare infiintare cantina sociala

54 presedinte sedinta

55 rectificare BVC SC PRESTARI SERVICII CIORASTI

56 hot desemnare reprez CL scoala

57. reorganizare SVSU

58 aprobarea executiei bugeului local tr 1

59 hot rectificare buget

60 aprobare proiect tehnic si det exec drumuri locale I

61 hot rectificare buget CLUB SPORTIV

62 hot rectificare buget

62 proiect hot rectificare buget

63 hotarare aprobare realizare investitie fotovoltaice Prestari Servicii Ciorasti SRL

63 proiect hotarare aprobare realizare investitie fotovoltaice Prestari Servicii Ciorasti SRL

64 hotarare modificare HCL 46 din 22 sept 2022

65. hotarare validare modificari bugetare stabilite prin dispozitie

66. hotarare rectificare buget local an 2022

67. hotarare aprobare buget cantina sociala an 2022

68. hotararea privind stabilirea plafonului de 39 de lei pentru anularea creanţelor fiscale la bugetul local

69. hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in anul 2023

Hotarari Consiliu Local 2021

1. alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local ce se vor desfăşura în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021

2. aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Ciorăști la data de 31 decembrie 2020 pe cele două secţiuni, secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare

3. desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale SG

4. acordarea unor gratuităţi şi facilităţi pe transportul public local pentru anul 2021

5. anexa HCL nr. 5 aprobare plan actiuni de interes local anual 2019

5. aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021

6. constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului

7. aprobarea implementării proiectului cu titlul “Acces facil la servicii medicale pentru populatia Comunei Ciorasti si localitatile invecinate acesteia”

8. aprobarea realizării investiției „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în comuna Ciorăști, județul Vrancea”

9. aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare

10 aprobarea actualizării Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară a Transportului Public din Râmnicu Sarat-ATRAS

11 desemnare reprezentant com Ciorasti in ATRAS asociati

12 hot aprobare DALI drumuri comunale si interes local

13. completare comisie specialitate

14. INCHIRIERE pasune

15. aprobareinchiriere teren 800 mp

16. actualizare HCL 7 din 29 ian

17. aprobare achizitionare auto

18 presedinte sedinta

19 hot aprobare buget 2021

20 hot aprobare BVC Prestari 2021

21 aprobarea executiei bugeului local tr 1

22 hot aprobare contract prest salubriz

23 achizitionare credit drumuri

24 aprobare sit fin sc prestari

25 hot acoperire deficit sect dezvoltare

26. hot rectificare buget

27 hot ATRAS

28 hot aprobare plan analiza și acoperire riscuri

29 hot iluminat public

30 hot aprobare DALI drumuri interes local I

31 hotararea transf functii publice

32 hotararea transf functii publice SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

33 presedinte sedinta

34 organigrama club sportiv

35 hot inchiriere apart

36 alegere comitet director club sportiv

37 transmitere solicitare trecere alim apa

38. hot aprobare contractare imprumut

39 aprobarea executiei bugeului local tr 2

40. HCL MODALITATE PLATA SERVICII SALUBRIZARE

41 hot rectificare buget CLUB SPORTIV

42 hot inchiriere apart

43. aprobare proiect tehnic si det exec drumuri locale I

44 serv gest caini fara stapan

45 includere in dom public

46 hot rectificare buget

47 APROBARE IMPRUMUT

48 hot rectificare buget

49 hot rectificare buget CLUB SPORTIV

50 bvc SC PRESTARI SERVICII CIORASTI

51 hot aprobare ind teh ec spatiu aer liber Mihalceni

52 hot aprobare ind teh ec smonument comemorativ

53 hot desemnare reprez CL scoala

54 hot rectificare buget

55 aprobarea executiei bugeului local tr 3

56 hot rectificare buget CLUB SPORTIV

57 hot locuinta sociala

58 actualizare indicatori CANALIZARE

59 hot eficientizare energetica

60 proiect hot ATRAS Puiesti

61 hot imlementare dr eploatare agr

62 hot desemnare reprez CL comisie interviu

63 presedinte sedinta

64 aprobare deviz general drumuri II

65 aprobare deviz general drumuri III

66 hot rectificare buget

67 hot rectificare buget CLUB SPORTIV

68 hot SNEP

69 anexa HCL 69 ORGANIGRAMA

69 anexa HCL 69 STAT FUNCTII

69 hot organigrama si stat functii

70 hot indicatori iluminat public Ciorasti

71 hot MODIFICARE STATUT VRANCEA CURATA

72 hot rectificare buget

73 impozite si taxe locale 2022

74 anulare creante fiscale

75 hotararea transf functii publice SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI

Hotărâri 2020

Nr.ContinutData
6565 bvc SC PRESTARI SERVICII CIORASTI29.12.2020
6464. hotarare retea scolara29.12.2020
6363. anulare creante fiscale29.12.2020
6262. impozite si taxe locale 202029.12.2020
6161. proiect hot validare disp rectif29.12.2020
6060 hot completare ob activ27.11.2020
5959 demolare C2 c3 c4 anexe scoala27.11.2020
5858 hot aprobare dare in folosinta gratuita concentratior oxigen27.11.2020
5757 aprobarea executiei bugeului local tr 127.11.2020
5656 aprobare proiect tehnic iluminat pbl27.11.2020
5555 hot aprobare contract prest salubriz27.11.2020
5454 hot desemnare reprez CL scoala27.11.2020
5353 hotarare amplasament11.11.2020
5252 HCL aprobare indicatori11.11.2020
5151 alegere viceprimar11.11.2020
5050 ROF aparat specialiate primar11.11.2020
4949 proiect hot aprobare rof cl11.11.2020
4848 hot rectificare buget11.11.2020
4747 SCHIMBARE DESTINATIE C2 c3 c4 anexe scoala4.11.2020
4646 comisii3.11.2020
4545 presedinte sedinta03.11.2020
4444 hot rectificare buget24.09.2020
4343. aprobare proiect tehnic centru de zi31.08.2020
4242 propunere trecere din dom pbl in dom privat31.08.2020
4141 aprobarea executiei bugeului local tr 131.08.2020
4040 presedinte sedinta31.08.2020
3939 presedinte sedinta31.08.2020
38Rectificare_buget_HCL38_15iulie202015.07.2020
3737. hot aprobare contractare imprumut15.07.2020
3636. hotarare premiu elevi15.07.2020
3535. hotarare premiu persoane centenare15.07.2020
3434. actualizare indicatori teh ec Drum cimitir28.05.2020
3333. completare HCL 39 INCHIRIEREcabinet stomatologic28.05.2020
3232 presedinte sedinta28.05.2020
3131. completare HCL 19 INCHIRIERE PASUNE08.05.2020
30Rectificare_buget_HCL30_8mai202008.05.2020
2929 presedinte sedinta08.05.2020
2828 hot acoperire deficit sect dezvoltare30.04.2020
2727 actualizare valoare inventar drumuri interes local30.04.2020
2626 hot aprobare contract prest salubriz30.04.2020
2525 hot aprobare plan analiza și acoperire riscuri30.04.2020
2424 aprobare studiu oportunitate30.04.2020
2323 aprobare sit fin sc prestari30.04.2020
2222 aprobarea executiei bugeului local tr 130.04.2020
2121 achizitionare credit drumuri23.04.2020
2020 actualizare valoare inventar prelungire drum DC19213.04.2020
1919. INCHIRIERE pasune13.04.2020
1818. darea in administrare CJ30.03.2020
1717. aprobare proiect tehnic centru de zi30.03.2020
1616 actualizare valoare inventar investitie drumuri comunale16.03.2020
1515 transformare functie publica28.02.2020
1414 trecere constructie din domeniul public in privat28.02.2020
1313 presedinte de sedinta12.02.2020
1212 documentatie DALI drumuri comunale si inters local12.02.2020
1111 aprobare BCV Prestari Servicii Ciorasti SRL12.02.2020
1010 aprobare buget local an 202012.02.2020
99 propunere calificativ evaluare performante profesionale secretar30.01.2020
88 actualizare valoare inventar investitie drum agricol30.01.2020
77 necesitate si oportunitate investitii30.01.2020
66 actualizare indicatori tehnico economici investitie infiintare sistem canalizare30.01.2020
55 actualizare inddicatori tehnico economici proiect Educatie Europeana EEC30.01.2020
44 aprobare cont de executie trim 4 an 201930.01.2020
33 plan de lucrari si actiuni de interes local

3 .anexa hcl plan actiuni de interes local anual
30.01.2020
22 facilitati transport public local30.01.2020
11 validare dispozitii modificari bugetare an 201930.01.2020

Hotărâri 2019

Nr.ContinutData
6161 aprobare studii de oportunitate si caite sarcini achiziţii17.12.2019
6060 regulament identificare cladiri neingrijite17.12.2019
5959 validare dispoziţie modificări bugetare an 202017.12.2019
5858 reorganizare SVSU Ciorăşti17.12.2019
5757 organizare reţea şcolară an şcolar 2020-202117.12.2019
5656 anulare creante fiscale mai mici de 39 lei17.12.2019
5555 impozite si taxe 202017.12.2019
5454 suplimentare lucrari drumuri comunale05.12.2019
5353 darea in administrarea UAT JUDETUL VRANCEA 160 mp puncte colectare28.11.2019
5252 revocare HCL nr 37 din 201928.11.2019
5151 predare catre MLPDA teren construire sala sport28.11.2019
5050 rectificare buget local an 201928.11.2019
4949 presedinte de sedinta28.11.2019
4848 desemnare reprezentant CL in CA28.10.2019
4747 HCL organigrama si stat de functii

47anexa 1 ORGANIGRAMA

47anexa 2 STAT FUNCTII
28.10.2019
4646 rectificare buget local28.10.2019
4545 acceptare oferta donaţie28.10.2019
4444 aprobare cont de executie 30 septembrie 201928.10.2019
4343 echipa mobila violenta domestica28.10.2019
4242 presedinte de sedinta28.10.2019
4141 acoperire deficit30.09.2019
4040 inchiriere teren agricol30.09.2019
3939 inchiriere cabinet stomatologic30.09.2019
3838 rectificare buget local22.08.2019
3737 domeniul public22.08.2019
3636 ROF Consiliu local22.08.2019
3535 presedinte de sedinta22.08.2019
3434 presedinte sedinta22.08.2019